Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

I. Definicje
 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem hingi.pl, prowadzony przez : DASX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000779327 , NIP 9512481510.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego hingi.pl.
 5. Towar – produkty oferowane w Sklepie, w szczególności meble dla dzieci.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy DASX sp. z o.o. a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, zawierania Umów sprzedaży, dostarczania Towarów, dokonywania płatności przez Klientów oraz zasady odstąpienia od umowy i reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania Zamówień, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach 9:00 - 17:00, poprzez:
 • adres e-mail: sklep@hingi.pl,
 • telefon: +48 792132381,
 • formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w Sklepie, co wymaga podania danych osobowych i zaakceptowania Regulaminu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz przy składaniu Zamówienia.
 5.     Usługodawca świadczy usługi polegający na prezentacji pełnej oferty mebli dla dzieci wraz z opisami, zdjęciami, specyfikacjami technicznymi oraz cenami. Funkcjonalność umożliwiająca dodawanie produktów do koszyka i zarządzanie nimi. Umożliwienie klientom składania zamówień online, wypełniania danych dostawy oraz wyboru metod płatności.  
 6. Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 7. Korzystanie z Usług wymaga spełnienia przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych, w tym posiadania dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript i pliki cookies.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
 • wybrać Towar, dodając go do koszyka,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • wybrać sposób dostawy i płatności,
 • potwierdzić Zamówienie.
 1. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z dasx sp. z o.o., zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego otrzymania oraz przyjęcia do realizacji na podany adres e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego potwierdzenia.
V. Dostawa i płatności
 1. Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy oraz dostępne metody dostawy są wskazane na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia.
 3. Dostępne metody płatności:
  • przelew bankowy,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność elektroniczna tpay.
  1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że w opisie Towaru lub podczas składania Zamówienia podano inny termin.
  2. W przypadku płatności za pobraniem termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  VI. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować dasx sp. z o.o. o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

   VII. Reklamacje i gwarancje

   1. Dasx sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczać Towar bez wad.
   2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
   3. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: sklep@hingi.pl
   4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Towaru oraz datę jej stwierdzenia.
   5. Hingi sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

   VIII. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
   2. Dasx sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie Sklepu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
   3. Klient posiadający konto użytkownika w Sklepie zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
   4. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
   IX. Dane kontaktowe

    Dasx sp. z o.o. ul. Kłobucka 23e/35 02-677 Warszawa E-mail: sklep@hingi.pl Telefon: +48 792132381